Dansk flagDansk
Dansk flagDansk Union jackEnglish Swedish flagSvenska
+45 98510030

Leveringsbetingelser

Aftalegrundlag
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og Vestergaard & Co, herefter kaldet leverandøren, i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

1. Tilbud og aftale
1.1 Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets
dato at regne, medmindre andet står anført.
1.2 Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af
leverandøren.
1.3 Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde
konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er
leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.
1.4 Tilbudet er betinget af, at:
• Materiale og processer kan bearbejdes som forudsat i tilbudet.
• Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i
stedet for én samlet leverance som anført i tilbudet.
• Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til leverandørens
afgivne tilbud.
1.5 Alle aftaler og bestillinger, der afgives ved anvendelse af
leverandørens elektroniske system behandles på samme
måde, som hvis de var afgivet ved en traditionel skriftlig
bestilling. Bestilleren er indforstået med, at en ordre er bindende
og endeligt afgivet til leverandøren, når ordren hos
leverandøren registreres som værende indtastet i systemet.


2. Pris
2.1 Alle priser er ekskl. leveringsomkostninger samt moms.
For arbejde der kræver transport eller ophold er pris endvidere
excl. sådanne udgifter med mindre andet er nævnt
i tilbud.
2.2 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse
er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige
afgifter eller i øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget
til at regulere prisen med sådanne dokumenterede
stigninger.
2.3 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse
er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter
eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at
kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.
2.4 Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller
ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurs i danske
kroner. Leverandøren forbeholder sig ret til ved kursændringer
før betaling at ændre prisen tilsvarende.
2.5 Udover den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren
berettiget til at kræve betaling for:
• Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren
har givet leverandøren, viser sig at være
ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
• Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer
rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at
arbejdet er påbegyndt.
• Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere
korrekturer end aftalt i tilbudet. Står intet anført er det max.
2 korrekturgange.
• Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med
bestilleren efter aftalens indgåelse.
• Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af
bestillerens digitale eller analoge materiale og/eller værktøj
efter levering har fundet sted.
• Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres
i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens
forhold.


3. Levering
3.1 Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med
bestilleren og på den fysiske eller elektroniske adresse der
er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser
eller forhindringer, der skyldes:
• Bestillerens handling eller undladelse, samt de i øvrigt i
pkt. 8.1 nævnte omstændigheder.
3.2 Såfremt de i pkt. 3.1 nævnte omstændigheder indtræ-
der, har leverandøren ret til en forlængelse af leveringstiden
eller til at hæve aftalen.
3.3 Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at
opfyldelse af leverandørens leveringsforpligtelser fordyres,
er leverandøren forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne,
såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af
leverandøren beregnede merpris.
3.4 Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering,
bestemmer leverandøren leveringstidspunktet.
3.5 Såfremt der ikke er aftalt en fysisk eller elektronisk leveringsadresse
bestemmer og oplyser leverandøren denne.
3.6 Drift af elektroniske produkter, ydelser eller services
sker under forhold, der teknisk, stabilitetsmæssigt og sikkerhedsmæssigt
lever op til den aktuelle standard på området.
Driftsspecifikationer afpasses efter de enkelte ydelser og
opdateres løbende.


4. Betaling
4.1 Betaling sker enten senest på den dato, der på tilbud,
ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige
betalingsdag ellers kontant ved levering.
4.2 Indgår betaling senere end aftalt, tillægges morarenter
og gebyr efter leverandørens til enhver tid gældende
morarentesats, p.t. kr. 100 i rykkergebyr samt 2% pr. påbegyndt
måned fra fakturaens forfaldstid at regne til betaling
sker.
4.3 På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid
pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.
4.4 Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er
leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver
udgift forbundet hermed.
4.5 Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan
gennemføres kontinuerligt, er leverandøren berettiget til
delvis fakturering.


5. Ejendomsret, ophavsret, sikkerhed m.v.
5.1 Ophavsretten til de af leverandøren udviklede forarbejder
og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m.,
det være sig af fysisk og/eller elektronisk karakter, tilhører
leverandøren, medmindre andet aftales, og må ikke uden
leverandørens godkendelse, hverken helt eller delvist overlades
til tredjemand.
5.2 Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe
af forarbejder, mellemprodukter, materialer,
værktøjer m.m. af fysisk og/eller elektronisk karakter til brug
for leverancen, er leverandørens ejendom. Dette gælder,
uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.
5.3 Det i pkt. 5.2 omhandlede må alene anvendes til arbejder
for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale
herom.


6. Forsinkelse
6.1 Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt.
3.1 følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen,
såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret
betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid og
sted.

 

7. Mangler
7.1 Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren
ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale
informationer, prøvetryk og lignende.
7.2 Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at
nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra
godkendt prøve eller aftalt specifikation.
7.3 Leverandøren har ret til en mer- eller mindrelevering
på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller
andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre
end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mereller
mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst
svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.
7.4 Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en
mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller
reklamerer bestilleren senere end 5 arbejdsdage fra
levering, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen
gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en
mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.
7.5 Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der
kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller
andet til leverancen.
7.6 Leverandøren giver ingen garanti for manglende eller
dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede
arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som
er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle
rettelser af numre ekstra.


8. Ansvar
8.1 I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det
leverede, eller i tilfælde af driftsstop, driftsforstyrrelser og
lign. på elektroniske produkter, ydelser eller services leveret
af – eller drevet af/hos leverandøren, har leverandøren intet
ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:
• Fejl i eller beskadigelse af produktions- eller driftsudstyr,
der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller
beskadigelse af produktionen og/eller driftsforstyrrelser
eller driftsstop på elektroniske produkter, services eller
ydelser.
• Manglende anvendelse hos bestilleren af de brugerspecifikationer
vedrørende operativsystem, internetbrowser,
sikkerhedsindstillinger eller lignende, der er specificeret
af leverandøren i forbindelse med levering af elektroniske
produkter, services eller ydelser.
• Alle øvrige forhold der kan henføres til bestillerens eller
andre tilknyttede brugereres interne IT-installation.
• I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.
• I øvrigt enhver omstændighed som leverandøren ikke er
herre over, såsom hacking, brand, vandskader, sygdom,
internet nedbrud, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller
uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang,
rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner,
mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed,
restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og
anden lignende force majeure-situation.
8.2 Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af
den i pkt. 8.1 omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til
underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse
er en af de i pkt. 8.1 nævnte omstændigheder eller virksomhedens
ophør.
8.3 Leverandøren hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab
af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge
af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt.
8.4, i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.
8.4 Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret
produkt forårsager personskade eller volder skade på ting,
hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er
beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig
er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed.
Leverandøren er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis
det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk
har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved
bestillerens kontrol af de leverede produkter.
Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes
på bestillerens eller andres produktion, på produkter der
emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller på
ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre
det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet
med grov uagtsomhed.
Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avancetab og
andet indirekte tab. I tilfælde af at leverandøren i anledning
af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for
tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for
leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig til at holde leverandøren
skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.
8.5 Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende
hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller
udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer,
tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt
vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være
underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren
sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes
manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands
tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren
skadesløs for et sådant ansvar.
8.6 Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse
af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som
ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren
med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med
henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder
leverandøren har udført.
Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at
tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist
af leverandøren eller vore folk. Bestilleren må selv sørge
for forsikring af genstanden imod skade og undergang.
8.7 Bestillerens kvalitetskontrol overtager det fulde ansvar
fra det aftalte leveringstidspunkt af elektroniske produkter,
ydelser eller services. Ved fejl i design, funktionalitet eller
lignende kan leverandøren ikke gøres ansvarlig for deraf
følgende tab, men er alene pligtig til at udbedre fejlen.


9. Underleverandører
9.1 Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade
arbejde udføre hos underleverandører.


10. Vedvarende kontraktarbejde
10.1 Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/vedvarende
kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en
gensidig skriftlig opsigelsesfrist på 3 måneder.


11. Købeloven
11.1 Dansk lovgivning, herunder Købeloven, finder anvendelse
på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden
ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og
leveringsbetingelser.
11.2 En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller
vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes
for danske domstole i overensstemmelse med danske
værnetingregler.